Eliten læser fortsat bøger [Kroniken fra Politiken 1/6 2010]

DOWNLOAD ARTIKLEN HER (PDF)

af Clement Behrendt Kjersgaard

Vil du være den sidste, kineserne fyrer, når de køber konditoriet?

Så læs bøger.

Det er fint, at du kan bruge nettet. Men det kan alle, som er under 50 og over 5. At kunne ‘bruge nettet’ svarer til at sidde i biografen, ikke til at lave filmen.

Det er fint, at du kan samarbejde. Det er ikke let. Men det er ikke nok.

Det er fint, at du ikke er bange for noget, og at du er åben over for mange forskellige opgaver. Men kan du stille dem selv? Og kan du udføre dem, du påtager dig?

Læs bøger. Det kan nettet/underviseren/gruppen/arbejdsgiveren ikke gøre for dig. Det kræver ikke, at man suspenderer sin egen kritiske sans og sin utålmodighed, men tværtimod: at man udvikler den fra noget, der kan forveksles med overfladiskhed, til noget, der kan forveksles med det modsatte. Uddannelsessystemets opgave er således ikke at udrydde din utålmodighed, men at kultivere den.

Den, der kan tilegne sig kompleks viden og kan arbejde alene og resultatorienteret, bliver medlem af informationssamfundets overklasse.

Den, der ikke kan det, bliver medlem af informationssamfundets arbejderklasse, i de hurtige nyheders og de små skos land.

Aldrig har politikerne været mere enige om at give flere penge til forskning og uddannelse, og aldrig har de haft færre at dele ud af. Fremtiden? Elitetiltag skal forsøge at finde og fastholde et par procent af toppen, mens resten forberedes nødtørftigt til (det, man tror er) arbejdsmarkedets forventninger. En fernis af kompetence erstatter fagligheden.

Hver eneste dag trækker jeg på min uddannelse: skole, gymnasium, universitet. Sandt for dyden var jeg ikke nogen mønsterelev: Jeg har f.eks. endnu til gode at aflevere mit speciale på KU. Jeg var aldrig i tvivl om, at uddannelsessystemet er kunstigt og begrænsende, og jeg længtes inderligt efter at slippe fri. Men jeg ænsede på et eller andet tidspunkt, at forudsætningen for at kunne bruge uddannelsessystemet rigtigt er, at man accepterer begrænsningerne – ikke, at man, i misforstået progressivitet, forsøger at ombygge systemet, så det imiterer virkeligheden:

Uddannelsessystemet skal være formelt. Det skal være i en vis forstand: ‘verdensfjernt’. At gøre skolen ‘tidssvarende’ er risikabelt; at smide bøgerne ud af skolen svarer til at trække tænderne ud på vagthunden.

Dette er så absolut ikke nostalgi: Uddannelsessystemet var aldrig godt, og der er tusinde ting at ændre. Det, jeg advarer mod, er at gøre det ledende princip i denne forandring til ønsket om alene at være ‘tidssvarende’.

Uddannelsessystemet skal ikke være et spejl af samfundet, men et svar på samfundet. Det følgende er derfor et argument for elementære ting, der er let bytte for reformiveren: bøger, professionalisme, individuelt arbejde. Mange andre ting kan og skal diskuteres (eksamensformer, faggrænser etc.).

To spørgsmål: Hvad er det for et samfund, vi lever i, og hvad kræver det?

Samfundet er, lyder den generelle vurdering: kaotisk og foranderligt, hvor individer associerer i uformelle netværk og kun kan se et par år frem. På den baggrund inspireres man til at nedbryde strukturerne i uddannelsessystemet. Og f.eks. lade nettet erstatte bøgerne. Formelt fordi de er uddaterede, men reelt fordi både elever og lærere har mistet evnen til at begribe information i den mængde, bøger indeholder.

Men der var også et andet spørgsmål: Hvad kræver samfundet?

Hvem klarer sig bedst i kaos og anarki? Den, der ikke kender andet?

Nej. Den, der er i besiddelse af systematik, disciplin og viden. Man kan ikke slukke bålet med benzin.

Men samfundets forandringstempo bliver en bekvem undskyldning for vores egen rastløshed.

I virkeligheden er det tilbagevendende angreb på ‘gammeldags’ faglighed fup, fordi de klassiske kompetencer fortsat styrer toppen af uddannelsessystemet: Du bliver endnu kun professor ved at læse bøger, selv. Der er snarere tale om en forskydning: Den individuelle faglighed introduceres sent i uddannelsesforløbet – for sent, fordi ‘rigtig’ viden (‘paratviden’, med et i virkeligheden nedladende udtryk) er noget, de studerende hverken for alvor møder i folkeskole, gymnasium eller på universitet, men forventes at indhente i deres fritid.

Folk på 25 år, der pludselig vågner op til den ‘sande’ standard, skal indhente 10 års arbejde.

Konsekvensen? Udviklingen er en gave til de forkælede overklasseelever fra de rige hjem, med leksika på reolen og aviser i postkassen, som da også dominerer ph.d.-pladserne. Danmark har en ny adel, hvor de samme få procent af befolkningen giver deres kultur (magt, status) videre til deres egne børn. Dét er masseuniversitetet med til at camouflere og derfor fastholde.

Her er et portræt af danskere på 25-35 år, med en (ikke-naturvidenskabelig) videregående uddannelse:

De er omstillingsparate: med forståelse for, at der kan være mere end ét værdifuldt håndværk og mere end ét succesparameter. Akademikerne har fattet, at markedet er ubønhørligt. Praktikerne ænser, at Kloge-Ågerne kan et eller andet. Alle forstår, at både social og faglig kompetence er væsentlig og påkrævet – resultatet af et uddannelsessystem, hvis højeste ønske er at lære dem præcis dét.

Det er den gode nyhed.

Den dårlige er, at deres faglighed er uspecificeret og de i virkeligheden er lige svage i både teori og praksis; de er hverken eksperter på et fagområde eller professionelle håndværkere. De har mere en slingrende bevidsthed om metode end en egentlig metodologi og dertil (snart forældet) viden om et ganske lille antal områder, som er dem, de har skrevet større opgaver om eller mødt i deres studiejob.

Hvis de får en ideel karriere, vil de i løbet af nogle år kunne videreuddanne sig til professionelle håndværkere. Men gør de det? Nej. For deres arbejdsliv bliver som deres uddannelse præget af skift og tempi, så de kan bruge 5-10 år på arbejdsmarkedet uden at oparbejde denne professionalisme.

Med andre ord: De er uddannet generalister, og de forbliver generalister. De er trænet i omstillingsparathed, og de forbliver omstillingsparate.

Men fremtiden kræver mere end omstillingsparathed. Både fra et samfundsøkonomisk perspektiv og et personligt: Du får kun magten over dit eget arbejdsliv gennem ekspertise og vedholdenhed. At påstå noget andet er slet og ret løgn. Disciplin er ikke en blokering for at flytte sig, men en forudsætning. Dét er p.t. elitens hemmelighed.

Ifølge den franske sociolog Durkheim (1858-1917) er det moderne samfund karakteriseret af en tiltagende arbejdsdeling, hvor mennesker specialiserer sig i stadig stigende grad. Der er brancher, hvor det er særligt udtalt – og hvor globaliseringen har sat turbo på darwinismen: Bevæg dig for at overleve.

Det kunne ligne:

Überspecialisering for naturvidenskaben, der i vid udstrækning går fri af de værste af de misforståelser, vi diskuterer her.

Afspecialisering for socialvidenskaben/humaniora/liberal arts, der er hårdt ramt.

Hvordan kan det hænge sammen?

Det gør det heller ikke. Det kan ikke passe, at globaliseringen kræver ét af naturvidenskaben (og af de mest succesfulde virksomheder) og det modsatte for humaniora/socialvidenskaben/liberal arts.

Det oplagte forsvar lyder, at specialiseringen inden for de sidste felter er endnu mere findelt og accelereret, men at sociale og kulturelle koder er så komplekse, at det eneste, uddannelsessystemet kan påtage sig, er at give folk generelle kompetencer; udstyre dem til selv at specialisere sig i det rigtige tempo. Er det rigtigt?

Delvist: Folk med socialvidenskabelig/humanistisk/liberal arts-baggrund finder deres ekspertise ‘på markedet’, dvs. i virkeligheden. Der er tale om konkret og ‘kommerciel’ specialisering, der relaterer til en given branche og funktion. Men der er forskel på branchekendskab og ekspertise, og der er (var) forskel på branche og profession.

Her er de to forskellige former for identitet:

Jeg er en magister, der ved en masse om folks syn på plæneklippere.

Vs.

Jeg er en ingeniør, der har lavet en plæneklipper.

Eller:

Jeg er en statskundskaber, der ved en masse om udlicitering af plejehjem.

Vs.

Jeg er en læge, der kan operere.

For plæneklipper- og plejehjemseksperterne er der reelt ingen profession, fordi der ikke er noget forhold mellem deres uddannelse og deres arbejde. Hvordan forklarer uddannelsessystemet det? Ved at insistere på, at man udvikler nogle egenskaber, der kan omsættes til hvad som helst. Man vil ikke (i afsky eller ærefrygt? Oprigtig eller påtaget ydmyghed?) begynde at gætte på, hvad arbejdslivet bringer. Man vælger, i tråd med dannelsesidealet, at uddanne generalister, der kan uddanne sig selv.

Men det ER dette projekt, der er slået fejl: Man fabrikerer generalister, der ikke kan uddanne sig selv, fordi de ikke ved hvordan. Deres faglighed er så svagt funderet, at den ikke kan fornys ved egen kraft. De forbliver i virkeligheden kun ‘potentielle’ generalister – deres viden er ikke ‘bred’, så meget som ikkeeksisterende.

Og simultant forandrer uddannelsessystemet sig alligevel, måske fordi det rent faktisk har erkendt sin fiasko. Fordi arbejdsmarkedet finder de traditionelle akademiske kompetencer irrelevante, har akademikerne udviklet et sprog, der er sværere at afvise. Ud med Marx, ind med procesimplementering og projektledelse. For universitetet var ved at tabe på den bane, hvor kampen foregik, og reagerede som enhver truet institution – ved at opfinde en ny, med nye succesparametre.

Business-uddannelserne, der er udspringet for denne udvikling, bør stille sig et spørgsmål: Bedriver vi videnskab? Er ledelse, organisation, PR videnskab? Spørgsmålet er vigtigt for de studerende: De har brug for at vide, om de er videnskabsfolk, der går ud på markedet, eller om de er forretningsfolk, der har været omkring universitetet først.

Men socialvidenskab/humaniora/liberal arts skal nu stille sig præcis det samme spørgsmål: Bedriver vi videnskab? Eller udvikler vi ‘værktøjer’?

Dette er ikke en semantisk diskussion. For et afgørende spørgsmål for samfundsøkonomien i de kommende årtier lyder: Hvad er viden?

Både på de erhvervsrettede uddannelser og universitetet har man undslået sig diskussionen, fordi man har tenderet til at betragte de to felter (samt underfelter) som ‘supplementer’ til hinanden med varierende grader af praktisk anvendelse. Dermed har man fra begge sider nærmet sig en opfattelse af videregående uddannelse efter amerikansk collegemodel: Uddannelse er kompetencer; tilegnelsen af dem i en ‘vifte’ eller ‘værktøjskasse’.

Handelshøjskolemiljøet udvikler en form for teoretisering, universiteterne åbner sig mod praksis. Det handler ikke så meget om læseplaner som om selvforståelse – når handelshøjskolerne meddeler deres elever, at de kan udtale sig med ekspertise (i.e.: tilstræbe videnskab), universiteterne meddeler deres elever, at de skal tage højde for virkeligheden (i.e.: tilstræbe markedsværdi).

Det bidrager fra begge sider til den type kandidat, jeg beskrev ovenfor: generalisten, der hverken er praktiker eller teoretiker og i virkeligheden hverken hører hjemme på markedet eller universitetet.

På sigt et problem for universiteterne, når de skal retfærdiggøre deres budgetter. Men i første omgang er det et problem for de studerende:

Det, det handler om, er jobansøgeren, der bliver stillet spørgsmålet – ikke en gang i livet, men en gang om året:

Hvad kan du?

Du skal fortælle, hvad du kan i fremtiden. Det gør du aldrig. Du ved kun, hvad du har kunnet: Du skal kunne besvare arbejdsgiverens spørgsmål på baggrund af dine erfaringer. Derfor skal uddannelse være svær. Derfor skal uddannelse være en rejse.

Derfor skal uddannelse have været tilstrækkelig uhåndterlig til at have givet den studerende erfaring; og hvis virkeligheden netop ikke kan rekreeres i et akademisk miljø, er udfordringen at skabe problemer, som er værre/større end dem, der venter.

Sådan starter jobsamtalen:

Arbejdsgiver: »Kan du løse opgave x, som du aldrig har løst før?«.

Det selvbevidste produkt af det danske uddannelsessystem svarer uden tøven: »Ja!«.

Den onde arbejdsgiver: »Hvordan ved du det?«.

Frys filmen! Det er her, uddannelsessystemet står sin prøve. Hvordan ved du, at du kan, hvad du tror, du kan?

Her er godt svar:

For hvis jeg kunne komme gennem dén irrelevante bog på 400 sider og dén opgave på 100, med en idiot af en lærer, er det, du beder mig om, det rene ingenting!

Her et mindre godt svar, lige meget med hvilken overbevisning det bliver afleveret:

Fordi jeg tror på mig selv!

Det første svar er godt, fordi det er baseret på virkeligheden: Det er ikke et spørgsmål om jobansøgerens ‘selvtillid’ eller ‘selvværd’ eller ‘identitet’, eller hvilket humør han/hun stod op i for en time siden. Det er en simpel faktuel reference til objektive data. Det er det spørgsmål, uddannelsessystemet skal sætte de studerende i stand til at give kontante svar på: Det er derfor, uddannelsessystemets opgave er at konstruere udfordringer, der er værre og større og flere end dem, der venter.

Uddannelsessystemet skal fremskynde den studerendes møde med sine egne begrænsninger og give den studerende erfaring. Erfaring er den bedste forberedelse. Hell, erfaring er den eneste forberedelse.

Dansk politik om 10 år [kroniken fra Politiken 8/7 2006]

DOWNLOAD kronik.08072006

Hvordan vil det politiske landskab udvikle sig? Valget vil stå mellem fire alternative samfundsmodeller – og tre af dem vil politikerne gøre alt for at skjule.

af Clement Behrendt Kjersgaard

I 25 år har de borgerlige haft det politiske initiativ: I den udstrækning tidsånden har bevæget sig, har det været i borgerlig retning.

I de sidste fem år er den borgerlige grundtone så blevet afgørende forskudt – og med den hele samfundsdebatten. Fra at være individfokuseret og liberalistisk er den blevet fællesskabsbetonende og konservativ.

I den igangværende værdikamp starter de borgerlige således ikke ved at prale af de liberalistiske dyder, der ellers netop havde triumferet med globaliseringen (kapitalisme, frihed, åbne grænser), men derimod ved at relancere disse som skrøbelige luksusgoder, der er helt afhængige af vores civilisations stade og succes.

I dette verdensbillede er det nuværende vestlige lykkesamfund derfor ikke summen af vores individuelle bestræbelser – det forholder sig omvendt: Vores individuelle frihed er vi kun betroet, fordi vi tilfældigvis er så heldige at tilhøre netop den kultursfære, hvor friheden blev opfundet, og hvori den er bedst beskyttet. Samfundet er ikke kommet så langt, som det er, fordi vi er frie – tværtimod: Vi er kun frie, fordi samfundet er kommet så langt.

Resultatet er blandt andet, at politik ikke skabes i forventningen om fremtiden, men i fastholdelsen af fortiden. Og at det politiske system ikke – hvad mange borgerlige jo ellers har ment – betragtes som et nødvendigt onde, der bør begrænses, men tværtom anses for at være en truet og skrøbelig forudsætning for alt, hvad vi har kært.

Skyldes alt dette ene og alene 11. september? Nej. De borgerlige var i forvejen i færd med at moderere ultraliberalismen. At VK-regeringen både i retorikken og substansen søger at fremtidssikre de centrale dele af den danske velfærdsstat er trods alt ikke et direkte led i terrorkrigen. Og at VK-regeringen fører en pragmatisk eller ligefrem desillusioneret EU-politik skyldes nok utålmodighed med den mest sorgløse multikulturalisme, men også en ægte tvivl om, hvorvidt man socioøkonomisk ønsker det ‘amerikanske’ Europa, der ville være resultatet af fuld, fri bevægelighed.

Men en effekt af 11. september var, at mange på centrum-venstre-fløjen i mødet med islamistisk terrorisme udviklede en pludselig påskønnelse af det vestlige. Mens man på den borgerlige side kan spejle konflikten i den kolde krig (‘den frie verden’ vs. ‘ondskabens imperium’), forekommer en civilisatorisk selvbevidsthed lidt eksotisk for den centrum-venstre-fløj, der gerne har villet dyrke mangfoldigheden.

Men faktisk er konservatismen langt mindre fremmed for venstrefløjen end f.eks. 80’ernes yuppieforbrugerisme. For i konservatismen er samfundet jo en integreret organisme; her tilskrives den historiske og nationale arv en selvfølgelig værdi – og siden denne arv i Vesteuropa nu engang erpræget af egalitarisme og solidaritet, er det muligt at være både konservativ og socialdemokrat. Eller måske endda umuligt at være andet? I hvert fald er dette grænseland så frugtbart, at her er plads til talrige udgaver af ‘konservativt socialdemokrati’ – repræsenteret af så forskellige figurer som Tony Blair, Ralf Pittelkow og Pia Kjærsgaard.

De sidste par år har altså fremkaldt en bemærkelsesværdig offensiv nationalkonservatisme. Men den eksisterede i forvejen. Den ville også være kommet på mode, hvis 11. september aldrig havde fundet sted – og endda selv om Danmark ikke havde taget imod en eneste flygtning eller indvandrer. Og den er kommet for at blive – i hvert fald en rum tid endnu. Hvorfor? Fordi nationalstaten er en genstridig lille terrier.

Det halve århundrede fra 1945 var karakteriseret af to tendenser: (i) en voldsom globalisering, og (ii) en endnu voldsommere tiltro til denne globalisering. At vi ikke har kunnet se forskel på de to tendenser skyldes, at vi har været blinde for paradokset: at man kan overdrive alt – selv en verdenshistorisk revolution! Mens globaliseringens kritikere undervurderer dens tempo, er globaliseringens tilhængere – i forsøget på at fremtidssikre deres eget verdensbillede – kommet til at overdrive det. Derfor forekom nyheden ved årtusindskiftet ikke at være, at verden er mereglobaliseret, end globaliseringsskeptikerne forestiller sig, men at den er mindreglobaliseret, end globaliseringstilhængerne påstår. Og derfor blev det pludselig globaliseringens apostle, der lød gammeldags og klichefyldte.

Nationalkonservatismen lyder frisk, fordi globaliseringens mantra reelt har været det samme siden Roosevelt (eller Wilson – eller Kant!). Nationalkonservatismen lyder fræk, hver gang den præsenterer den vilde tanke: at vi måske rent faktisk befinder os i det bedste af alle samfund, alle andre kun drømmer om at opnå. Og nationalkonservatismen lød pludselig forudseende, den formiddag Osama bin Laden forvred verdenshistorien til en grotesk karikatur.

Den nye nationalkonservative tone er ikke kun en midlertidig skrækreaktion, men i hvert fald den foreløbige erstatning for de klare ideologier – den ramme, i hvilken de forsøger at genopfinde sig selv, og den forhindring, som ethvert virkeligt nybrud må overvinde.

Hvordan vil det spænde af? I en række henseender udvikler dansk og europæisk politik sig i retning af USA. Hvor den politiske skala bevæger sig mod noget, der ligner et topartisystem.

Hvor venstrefløjen ikke er bærer af et grundlæggende alternativ til den eksisterende samfundsorden – men tværtimod refererer lige så flittigt til den nationale arv som højrefløjen, og hvor det centrale således bliver spørgsmålet om, hvem (hvilke ledere) der bedst kan vedligeholde nationens karakter. Og hvor der i øvrigt foregår en konstant kamp om, hvad der hører hjemme i ‘politik’.

Så må det næste spørgsmål naturligvis blive: Kommer frontlinjen i dansk/europæisk politik så også til at ligne den amerikanske, hvor forholdet mellem liberals og conservatives jo er subtilt forskelligt fra forholdet mellem venstre og højre? Den liberal-konservative værdilinje kan i hvert fald synes relevant, hvis det væsentligste politiske stridsspørgsmål bliver fællesskabets grænser – i det hjemlige tilfælde altså: hvad der er dansk? Men problemet er, at amerikanerne – selv om de kan kende forskel på ‘liberal’ og ‘konservativ’ – aldrig har været i stand til at strukturere etiske diskussioner langs dette spektrum, endsige finde ‘løsninger’ på så uhåndterlige spørgsmål som aktuelt f.eks. homoseksuelle ægteskaber og oversættelse af nationalsangen til spansk.

Og hertil kommer så, at højre-venstre-skalaen jo ikke er mere afblomstret, end at vi fortsat er uenige om statens ansvar for økonomien. En liberal-konservativ akse vil dermed være lige så lidt dækkende som højre-venstre-aksen.

Men kunne man så forestille sig et fremtidigt politisk billede, hvor de to krydsedes – og det var tilladt at have én holdning til det kulturelle fællesskab og en anden til det socioøkonomiske?

Det skaber i givet fald fire mulige idealsamfund. (Det er altså de fire logiske alternativer, som vi burde kunne vælge imellem – ikke fire alternativer, som partierne nødvendigvis vil bestræbe sig på at repræsentere – tværtimod (men mere om det nedenfor)). Prøv at placere Dem selv i skemaet:

FIRE SAMFUNDSTYPER

De klareste positioner indtages af dem, der har den samme holdning til begge spørgsmål:

Den individ/individorienterede (1) er en holdning, der i Danmark sjældent har været aktivt repræsenteret overhovedet: Individet skal garanteres retssikkerhed og bevægelsesfrihed, men alt andet (nation, stat, kultur) har kun den værdi, markedet tillader.

Den fællesskabs/fællesskabsorienterede (4) insisterer på en dobbelt sammenhængskraft: Vi deler ikke alene kultur, men også ønsket om at ville udjævne økonomisk ulighed. Og vi behøver næppe vide, om den kulturelle ensartethed tjener den økonomiske eller omvendt – de to er vel hinandens forudsætninger, og forskellen udviskes i fællesbetegnelsen sammenhængskraft.

De to resterende kategorier er mere komplekse. Hvem er kulturelt individorienteret, men økonomisk fællesskabsorienteret? (3).

Det kunne være en person, der kom fra et liberalt udgangspunkt – for hvem det virkelig betydningsfulde er tolerancen, fordi den sætter folk fri til at leve i forskellighed. På trods af sin liberale indstilling kunne vedkommende være pragmatisk mht. den økonomiske samfundsindretning – fordi det danske system i hvert fald p.t. genererer velstand og lige valgmuligheder, eller simpelthen fordi det synes umuligt at ændre. Men det kunne også være en person, hvis udgangspunkt var en venstreorienteret opfattelse af socialt ansvar – altså én, der i diametral modsætning til liberalisten betragter den økonomiske fordeling som det eneste centrale og mener, at politikerne ikke bør beskæftige sig med andet og da slet ikke med noget så omskifteligt og privat som identitet. Trods de forskellige udgangspunkter vil begge disse personer opfatte velfærdsmodellen som det vedtagne fundament under den fri identitetsdannelse. Som danskere deler vi her først og fremmest præferencen for social udligning – og måske er det så vores sociale tryghed, der sætter os i stand til at tolerere stærke kulturelle forskelle? Det lyder nydeligt, og de fleste danske partier ville kunne tale pænt om denne model.

Den sidste kategori lyder derimod særdeles udansk: kulturelt fællesskab, men økonomisk individualisme (2). Her deler vi en national værdiramme, men kan flyve højt og falde dybt. Modellen er måske USA eller Europa før 1960’ernes velfærdsoprustning – samfund karakteriseret af en ulighed, de allerfærreste danskere ville acceptere.

For skulle nogen være i tvivl, har velfærdsdebatten demonstreret, hvor nødigt danskerne vil give slip på deres social-økonomiske fællesskab (3+4). Hvis vi alligevel ender med økonomisk individualisme (1+2), vil årsagen være, at globaliseringen umuliggør velfærdsstaten – fordi konkurrencehensynet ubønhørligt plukker den danske model i stykker bid for bid og påtvinger os den individualisme – læs: ulighed – vi hidtil har fravalgt.

Ifølge globaliseringstanken vil nationen blive opløst ikke bare økonomisk, men også kulturelt(1). Men kunne man ikke forestille sig, at danskerne, hvis velfærdsmodellen blev afviklet, holdt fast i deres nationale identitet – måske kun med større nostalgisk intensitet, fordi nationen nu havde mistet evnen til at indrette samfundet efter andet end de gældende globale diktater?

Jo, og derfor er det mest ‘udanske’ scenarie (2) ikke det mest urealistiske. Det vil være en opfyldelse af profetien hos dem, der har forudsagt en afkobling af økonomi (global/instrumentalistisk/rationel) og politik (national/idiosynkratisk/irrationel).Som venstrefløjskritikerne ville se det: Multinational kapitalisme har undergravet demokratiet, og en utryg befolkning kaster sig derfor om halsen på de nationale ikoner! Og de vil spørge: Kan det kulturelle ‘fællesskab’ være andet end overfladisk symbolik, når den reelle solidaritet kun eksisterer i parallelsamfund, der er uden forbindelse socialt såvel som økonomisk?

En sådan ‘amerikansk’ samfundsindretning er næsten umulig at formulere, så den kunne appellere til et dansk publikum. Det kulturelle fællesskab kan vi kun argumentere for, hvis vi får lov at gøre det konkret – f.eks. i kanondiskussionen (‘ingen tager skade af at læse noget Blixen!’), og den økonomiske individualisme kan vi kun nærme os i det abstrakte (‘det skal kunne betale sig at arbejde!’). Vanskeligheden opstår, når de to elementer skal kobles – simpelthen fordi danskerne altid tænker på deres nationale identitet primært som noget socialt . Kan man give plads til de svage og marginaliserede i nationen, men udelukke dem fra solidariteten ? Nej. Tanken forekommer danskerne falsk, nærmest feudalistisk – så stærk er ligheden placeret i vores opfattelse af ‘Danmark’. Det er præcis derfor, 3’eren forekommer os så almindeligt dansk og 2’eren så ualmindelig udansk!

Netop denne danske selvforståelse var det primære angrebspunkt for minimalstatstankegangen. Men fordi de borgerlige nu lægger så meget mere vægt på, at kulturen er fælles, end på at økonomien skal være individuel, har man drevet mere i retning af (4) end (2). Og resultatet bliver derfor: konservativt, ikke liberalt.

I forsøget på at holde sig inden for den danske fællesskabsfølelse vil de politiske partier undgå ‘den amerikanske’ 2’er og barrikadere sig i ‘den danske’ 3’er – kun her kan man simultant bekende sig til individuel frihed og socialt ansvar. Men modellen udfordres af det, politikerne kollektivt betragter som deres hovedudfordring: at få Danmark bragt intakt ind i den globaliserede virkelighed, som befolkningen i mange henseender stiller sig skeptisk over for, og som de allerfærreste aktivt efterlyser. For den udvikling forekommer – på langt sigt – politikerne at kræve mindre økonomisk fællesskab og dermed alt andet lige en bevægelse i retning af mulighed 1 eller 2.

Hvordan vil politikerne stille sig over for dette problem? Det mest sandsynlige er, at de vil forsøge at inddæmme middelklassen – cementere de velfærdsordninger, den nyder godt af, og således lade dens sociale konsensus intakt. Men samtidig prøve at skabe rum til en ny top og en ny bund – en top af de højtuddannede, velbetalte talenter, der skal roses, forkæles og begaves med tax breaks, hvis ikke de skal fordufte, og en bund af de lavtuddannede (eksisterende eller nytilkomne flygtninge/indvandrere), der skal sluses ind i arbejdsstyrken nedefra for at rette op på demografien.

Den danskelighedstankegang vil have vanskeligt både ved en højtlønnet top og en lavtlønnet bund – særlig hvis disse får karakter af ‘klasser’. Derfor vil politikerne fremstille dette mindre som et spørgsmål om ‘nye grupper’ end som et spørgsmål om ‘økonomiske incitamenter’ – dvs. snusfornuftige justeringer med begrænset rækkevidde, der kan holde den samlede danske økonomi flydende på verdenshavet.

Resultatet? Hvis det lykkes at fastholde middelklassens selvbillede, vil vi reelt befinde os i et amerikansklignende samfund (2), men bilde os ind, vi fortsat sidder i det gamle danske (3)!

Udadtil vil danskerne høre sammen – men indadtil være alene i nationen, hver for sig og gruppe for gruppe. Og i modsætning til f.eks. USA vil vores selvforståelse – den måde, vi taler og tænker politik på – i stigende grad komme ud af sync med den økonomiske og sociale virkelighed.

Men kan danskernes selvopfattelse undgå at blive forandret, i et samfund med en ny elite og en ny kompakt underklasse? Politikerne må håbe, at middelklassen vil være ligeglad med, hvor mange den har over sig og under sig – så længe justeringerne ellers virker efter hensigten og dermed sikrer såvel materiel som åndelig kontinuitet. Det bliver et samfund, hvor flere har for meget og endnu flere for lidt – men hvor det store flertal af samme årsag trygt kan blive siddende.